Strefa Aktywizacji i Rehabilitacji

baner eu

Strefa Aktywizacji i Rehabilitacji

Strefa Aktywizacji i Rehabilitacji ukazuje nowoczesny wizerunek Domu Pomocy Społecznej, jako miejsca, w którym można spędzać czas w sposób wartościowy, aktywny, twórczy i radosny, z wykorzystaniem różnorodnych form rehabilitacji społecznej i metod pracy terapeutycznej odnoszących się nie tylko do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ale do wszystkich osób zainteresowanych współpracą i interesującym spędzaniem czasu wolnego.

Strefa składa się z 8 pomieszczeń terapeutycznych. Są to:

  • sala doświadczania świata

  • pracownia muzykoterapeutyczna

  • pracownia plastyczno-florystyczna

  • pracownia stolarska

  • pracownia komputerowa

  • sala rehabilitacji ruchowej

  • gabinet psychologa

  • sala audiowizualna.

Strefa Aktywizacji i Rehabilitacji

Całość strefy posiada łączną powierzchnię 280m2. Zamontowana jest platforma dla osób z problemami w poruszaniu się i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obsługa jest prosta i intuicyjna. Korytarze są szerokie, a w łazienkach jest przestrzeń manewrowa. Ważną składową zapewniającą funkcjonalność Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji jest wykorzystanie percepcji równości poprzez identyczne zastosowanie. Oznacza to, że w zajęciach w pracowniach mogą brać udział osoby z różnymi niepełnosprawnościami, czyli osoby głuche, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, mające problemy z poruszaniem się, mające ograniczone możliwości poznawcze, niepełnosprawne intelektualnie, zagrożone szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym (np. bezrobotni, seniorzy). Dodatkowym walorem stymulacyjno-terapeutycznym jest położenie Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji w otoczeniu parku sensorycznego.

Z Sali Doświadczania Świata mogą korzystać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zagrożone wykluczeniem społecznym. Prowadzone w Sali Doświadczania Świata zajęcia ze stymulacji sensorycznej poszczególnych zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku, równowagi), stymulacji polisensorycznej i relaksacji mają wpływ na uwrażliwienie u tych osób poszczególnych zmysłów, lepsze ich zintegrowanie i odbieranie bodźców zewnętrznych, poprawę koncentracji uwagi. Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów jest ważna gdyż zwiększa aktywność danej osoby i jej motywację do poznawania, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza lęk, zwiększa bazę doświadczeń, doskonali pracę poszczególnych analizatorów, poprawia orientację w schemacie ciała i w przestrzeni, wpływa na rozwój wyższych funkcji emocjonalnych, ruchowych, społecznych i poznawczych.

Wyposażenie pracowni muzykoterapeutycznej, zarówno w postaci potrzebnego umeblowania (m.in stół, krzesło, fotel), jak i sprzętów specjalistycznych (instrumenty profesjonalne, zestaw instrumentów Orffa) oraz pomocy do zajęć (koce, poduszki, materace) ma określoną strukturę, fakturę, a także kształt, kolor, ciężar, temperaturę, zapach, itp. Stanowi przez to doskonały środek stymulujący poszczególne zmysły człowieka, zwłaszcza te zaburzone lub całkowicie niedrożne. Zajęcia muzykoterapeutyczne w odpowiednio do tego przygotowanej pracowni, prowadzą do polisensorycznej stymulacji człowieka. W odniesieniu do osób z uszkodzonym narządem słuchu (słabosłyszących, niesłyszących) i osób mających ograniczone możliwości poznawcze oraz niepełnosprawnych ruchowo przebywanie w pracowni muzykoterapeutycznej podczas zajęć służy: doskonaleniu postrzegania i przetwarzania bodźców słuchowych płynących z najbliższego otoczenia oraz ze zjawisk muzycznych, stymulacji pozostałych zmysłów (wzroku, węchu, dotyku, równowagi, czucia głębokiego), wspomaganiu rozwoju mowy i języka (poprzez bogactwo zawarte w treści piosenek i utworów muzycznych), dostarczaniu wiedzy o najbliższym otoczeniu i świecie, budowaniu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz postaw prospołecznych, doskonaleniu umiejętności motorycznych, koordynacyjnych i równoważnych (z uwagi na fakt, że zmysł równowagi usytuowany jest w uchu wewnętrznym), utrzymaniu równowagi emocjonalnej, która może być zaburzona u osób z defi cytami słuchowymi, wzmacnianiu samooceny, poczucia sprawstwa i własnej wartości, ułatwianiu akceptacji siebie i swojej niepełnosprawności.

Zajęcia w pracowni plastyczno-florystycznej i stolarskiej rozwijają zdolności manualne oraz intelektualne, uczą cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu. Zajęcia arteterapeutyczne mają za zadanie zainteresować zagadnieniami z zakresu plastyki i sztuki, poszerzać ich wiedzę w tej dziedzinie oraz podnosić sprawność manualną, a także koordynację wzrokowo-ruchową. Osoby poprzez uczestnictwo w pracowni plastycznej i stolarskiej nabywają wiedzę o materiałach plastycznych oraz narzędziach niezbędnych do wykonania swoich prac. Uczą się również łączyć przeróżne materiały ze sobą takie jak: drewno, szkło, glina, papier, tkanina itp. Poprzez tego rodzaju zajęcia rozwija się kreatywność i twórcze podejście do życia. Arteterapia zwiększa też poczucie sprawstwa, wiarę w swoje możliwości, umożliwia zmianę sposobu postrzegania, myślenia, odczuwania.

Pracownia komputerowa zapewnia osobom niepełnosprawnym, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostęp do Internetu przez co zwiększa zakres wiedzy o świecie każdej z wymienionych powyżej grup. Ponadto daje możliwość korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych, zwiększa zakres stosowania atrakcyjnych metod nabywania wiedzy i kompetencji i nowoczesnych form komunikowania się.

W sali rehabilitacyjnej odbywają się zajęcia mające na celu maksymalne przywrócenie możliwej sprawności i uaktywnienie motoryczne uczestników, poprawę ich stanu i wydolności fizycznej, wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijanie zainteresowań ruchem. Zajęcia obejmują wszystkich uczestników, odbywają się według ustalonego harmonogramu z uwzględnieniem zasady indywidualizacji w zakresie doboru ćwiczeń. Oprócz kinezyterapii, ćwiczeń siłowych i ogólnorozwojowych realizowane są zabiegi fizykalne w formie magnetoterapii, laseroterapii oraz ciepłolecznictwa przy wykorzystaniu lampy solux. Wykonywany jest również masaż klasyczny.

Gabinet psychologiczny wyposażony jest w testy psychologiczne (testy inteligencji, testy osobowościowe, testy zainteresowań) i pomoce specjalistyczne (np. programy terapeutyczne „Lęk”, trening społeczny, trening emocji, trening relaksacyjny, w tym programy komputerowe terapeutyczne i stymulacyjno-korygujące) dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i potrzebami emocjonalnymi. Udzielana jest pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w zakresie różnorodnych problemów i zaburzeń. Praca terapeutyczna obejmuje między innymi zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia osobowości, zmniejszenie zniekształceń poznawczych, modyfikację dysfunkcjonalnych przekonań, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie ze stresem, nabycie umiejętności asertywnych, zwiększenie zakresu umiejętności i kompetencji społecznych i prospołecznych, umiejętności dokonywania transgresji psychologicznych, zmniejszenia wyuczonej bezradności i poczucie wyalienowania.

Z sali audiowizualnej mogą korzystać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zagrożone wykluczeniem społecznym. Sala Audiowizualna zaopatrzona jest w duży ekran, co ma szczególne znacznie dla osób słabowidzących, nagłośnienie odpowiednie dla osób słabosłyszących, audiobooki do słuchania zwłaszcza dla osób niewidomych, prezentacje multimedialne, projekcje filmów z tekstem dla osób głuchych, projekcje filmów z lektorem dla osób mających ograniczone możliwości poznawcze, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych ruchowo. Korzystanie z Sali Audiowizualnej pozwala na zwiększenie zakresu wiedzy o świecie, ułatwia uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym. W Sali Audiowizualnej odbywają się różnego rodzaju spotkania integracyjne, twórcze, kulturalne, itp.

Strefa Aktywizacji i rehabilitacji to miejsce przyjazne dla wszystkich osób.

Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie i stworzenie „Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie”.
Projekt współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 związanych z realizacją operacji typu „Rewitalizacja miast: w ramach poddziałania „Rewitalizacja miast średnich i małych”.

baner eu