Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIECHOWIE

 

1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą: 32-200 Miechów, ul. Warszawska 49A, tel.: +48 413 831 490 reprezentowany przez Dyrektora – Małgorzatę Wachacka zwany dalej „Administratorem”.

Administrator informuje, iż:

2. Dane osobowe Mieszkańców Administratora są przetwarzane, w szczególności w celu: świadczenia usług opiekuńczych, wspomagających, oraz w zakresie potrzeb bytowych umożliwienia i organizacji pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz pokrycia opłat ryczałtowych i ich częściowej odpłatności.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt c RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z:

• Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej;

• Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.);

• Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.);

• Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dotyczących domów pomocy społecznej.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

 Dane osobowe mogą być przekazywane do:

 – kancelarii prawnej,

 – firmy informatycznej.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

 7. Informujemy o prawie do:

 • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych;

 • uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:

 a) występowania danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

 b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

 c) stanu od kiedy przetwarza się dane w zbiorze;

 d) ewentualnym źródle pozyskania danych;

 e) udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 8. Informujemy, iż: podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator DPS w Miechowie

 Dyrektor Małgorzata Wachacka