O domu

Dom Pomocy Społecznej w Miechowie rozpoczął swoją działalność 16.06.1971 roku w nowo wybudowanym budynku i przeznaczony był dla 101 dzieci głęboko upośledzonych. Obecnie nosi nazwę Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i podlega Starostwu Powiatowemu w Miechowie. Dom przeznaczony jest dla 90 mężczyzn.

Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, ma zainstalowaną windę osobową oraz jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe oraz czteroosobowe, pokoje dziennego pobytu, jadalnie, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia, pokój gościnny, kaplica.

Nasz Dom stara się stworzyć mieszkańcom takie warunki, które jak najbardziej byłyby zbliżone do warunków w jakich żyją i wzrastają osoby pełnosprawne, zdrowe. Oznacza to stworzenie możliwości do uczestniczenia w życiu społecznym, które toczy się na terenie Domu jak i poza nim. Staramy się, żeby jak najlepiej i efektywniej zorganizowana była terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczna, ruchowa i zawodowa.

Mieszkańcami naszego Domu są osoby niepełnosprawne intelektualnie często ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, tj. z ruchem, z chorobą psychiczną, z cechami autyzmu, z padaczką, niedosłuchem, niedowidzeniem i z różnorakimi chorobami somatycznymi. Wśród mieszkańców Domu są osoby leżące, poruszające się na wózkach, poruszające się przy pomocy balkonika.

Rozwój niepełnosprawnych mieszkańców jest utrudniony i naszym zadaniem jest podejmowanie takich oddziaływań terapeutycznych, w formie rehabilitacji społecznej, zawodowej i ruchowej, które podtrzymają nabyte już przez nich umiejętności, ale jednocześnie będą stymulować rozwój podopiecznych w sposób optymalny i dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. Ważne jest, aby oddziaływania te były systematyczne i intensywne, ponieważ osoby niepełnosprawne intelektualnie szybciej zapominają, dłużej się uczą. Dlatego też w Domu organizowane są różne formy rehabilitacji społecznej, miedzy innymi terapia zajęciowa, która funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 19.00. Mieszkańcy biorą w niej udział w ramach grup terapeutycznych. Wspólnie prowadzone są zajęcia plastyczne, humanistyczne, informatyczne, zajęcia sportowe, zajęcia w pracowni stolarskiej, biblioterapia, stymulacja sensoryczna i polisensoryczna (zajęcia z cyklu „Porannego Kręgu”), rehabilitacja ruchowa i muzykoterapia. Podczas zajęć terapeutycznych dużą uwagę zwraca się na podejmowanie przez mieszkańców adekwatnych kontaktów interpersonalnych. Z dużym zaangażowaniem pracownicy dbają o kontakt osób z upośledzeniem umysłowym z przyrodą, czyli tzw. silwoterapię. Znaczna część mieszkańców jest niepełnosprawna intelektualnie w stopniu głębszym, dlatego ogromną uwagę przykładamy do stymulacji polisensorycznej w naturalnym środowisku.

W 2015 roku część terenów zielonych przeznaczyliśmy na założenie Parku Sensorycznego składającego się z pięciu ogrodów tematycznych. Każdy z nich ma za zadanie pobudzać inne zmysły. Są to: ogród dotyku, ogród kolorów, ogród dźwięków, ogród zapachu i ogród smaku. Na terenie założenia powstała również ścieżkę sensoryczną i urządzenia do ćwiczeń i zabaw.

Dom Pomocy Społecznej świadczy podstawowe usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Powinien klimatem i atmosferą przypominać dom rodzinny, dlatego co roku pod przewodnictwem zatrudnionego przez DPS księdza uroczyście obchodzone są Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Wszystkich Świętych.

Mieszkańcy wyjeżdżają na jedno lub kilku dniowe wycieczki.